اسم دستگاه لیزر و چند جلسه برای رفع مو های زائد لازم هست؟

کلینیک سیب سبز از دستگاه الکساندرایت کندلا استفاده میکند و عموما تعداد جسله هر شخص متفاوت هست ولی عموما بین ۶ الی ۹ جلسه نیاز دارد.

How long do I get support?

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line

Do I need to renew my license?

Marks and devious Semikoli but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way.